Ny forvaltningsrevisjonsrapport Grane kommune

KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Grane kommune.
I rapporten undersøkes kvaliteten på tjenestene innen pleie og omsorg i kommunen, målt ut fra kvalitetsindikatorene kompetanse, brukermedvirkning, tjenestens kvalitative innhold for bruker og intern kontroll. Revisors konklusjon er at kvaliteten på tjenestene på flere områder er i tråd med krav og målsettinger på området, men med to viktige unntak. Unntakene er knyttet til tilbudet til demente pasienter, og at kommunen ikke har en tilfredsstillende systematisert internkontroll i pleie- og omsorgstjenestene.
Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under forvaltningsrevisjonsrapporter i menyen til venstre.
(OPPDATERT 2016-04-01 13:00:21)