Ny forvaltningsrevisjonsrapport : Samhandlingsreformen Namsos kommune

KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Namsos kommune med tema samhandlingsreformen.
Forvaltningsrevisjonen viser at Namsos kommune i varierende grad involverte og informerte berørte parter i forkant av innføring av samhandlingsreformen. Kommunen øke sengekapasiteten i forkant av reformen og har hatt fokus på kompetanseheving. Det er utarbeidet rutiner som fordeler ansvaret internt i kommunen.

Kommunens erfaringer etter innføring av reformen sammenfaller med erfaringer fra landet for øvrig: kortere liggetid for pasienter på sykehus, pasientene er sykere når de kommer tilbake til kommunen, det er økt behov for sykepleierkompetanse, generell høyere terskel for å får pleie- og omsorgstjenester.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Forvaltningsrevisjonsrapporter i menyen til venstre.
(OPPDATERT 2016-04-21 11:25:34)