Ny forvaltningsrevisjonsrapport : Samhandlingsreformen Namsos kommune

KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Namsos kommune med tema samhandlingsreformen.
Forvaltningsrevisjonen viser at Namsos kommune i varierende grad involverte og informerte berørte parter i forkant av innføring av samhandlingsreformen. Kommunen øke sengekapasiteten i forkant av reformen og har hatt fokus på kompetanseheving. Det er utarbeidet rutiner som fordeler ansvaret internt i kommunen.

Kommunens erfaringer etter innføring av reformen sammenfaller med erfaringer fra landet for øvrig: kortere liggetid for pasienter på sykehus, pasientene er sykere når de kommer tilbake til kommunen, det er økt behov for sykepleierkompetanse, generell høyere terskel for å får pleie- og omsorgstjenester.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Forvaltningsrevisjonsrapporter i menyen til venstre.
(OPPDATERT 2016-04-21 11:25:34)

Vi søker ny medarbeider

Vi søker etter ny medarbeider til spennende stilling som forvaltningsrevisor. Se utlysningstekst under Ledige stillinger i menyen til venstre.
(OPPDATERT 2016-04-07 14:18:23)

Ny selskapskontroll Røryvik kommune

KomRev Trøndelag har gjennomført en selskapskontroll i Røyrvik kommune. Fokus i prosjektet har vært på kommunens generelle eierstyring, med andre ord hva kommunen eier, hva som er formålet med eierskapet og hvordan kommunen utøver sitt eierskap i selskapene. Revisor konkluderer med at Røyrvik kommune, med enkelte unntak, utøver eierskapet i sine selskaper i samsvar med det utvalget av etablerte normer for god eierstyring som vi har kontrollert.
Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter selskapskontroll i menyen til venstre.
(OPPDATERT 2016-04-04 12:39:23)

Ny forvaltningsrevisjonsrapport Grane kommune

KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Grane kommune.
I rapporten undersøkes kvaliteten på tjenestene innen pleie og omsorg i kommunen, målt ut fra kvalitetsindikatorene kompetanse, brukermedvirkning, tjenestens kvalitative innhold for bruker og intern kontroll. Revisors konklusjon er at kvaliteten på tjenestene på flere områder er i tråd med krav og målsettinger på området, men med to viktige unntak. Unntakene er knyttet til tilbudet til demente pasienter, og at kommunen ikke har en tilfredsstillende systematisert internkontroll i pleie- og omsorgstjenestene.
Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under forvaltningsrevisjonsrapporter i menyen til venstre.
(OPPDATERT 2016-04-01 13:00:21)

Ny selskapskontroll Lierne kommune

KomRev Trøndelag har gjennomført en selskapskontroll i Lierne kommune. Fokus i prosjektet har vært på kommunens generelle eierstyring, med andre ord hva kommunen eier, hva som er formålet med eierskapet og hvordan kommunen utøver sitt eierskap i selskapene. Revisor konkluderer med at Lierne kommune ikke utøver eierskapet i sine selskaper helt i samsvar med det utvalget av etablerte normer for god eierstyring som vi har kontrollert.
Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under rapporter selskapskontroll i menyen til venstre.
(OPPDATERT 2016-03-07 08:18:54)